WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZECZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓWKOŁA NOWOGARD

14 kwietnia 2023 r.  godz. 11:00
w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Jana Pawła II” w Nowogardzie
odbedzie Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard

Obecność członków PSD Koła Nowogard jest obowiązkowa. W przypadku braku wymaganej statutowo, ilości członków potrzebnych do rozpoczęcia zebrania, zgodnie z § 59 pkt. 5 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków nastąpi powołanie zebrania w drugim terminie 14 kwietnia 2023 r. roku o godz. 11:15 bez względu na liczbę obecnych.

Zgodnie z zapisem § 59 pkt 6 członkowie PSD Koła Nowogard nieobecni na Walnym Zebraniu Członków mogą upoważnić innego członka PSD Koła Nowogard do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, musi być udzielone w formie pisemnej lub mailowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PSD (Prezes Eugeniusz Tworek).
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad (Prezes Eugeniusz Tworek).
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania (Przewodniczący Obrad)
 4. Powołanie członków Komisji: Mandatowo – Wyborczej, Uchwał i Wniosków. (Przewodniczący Obrad).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2019-2023 (Prezes Eugeniusz Tworek).
 6. Dyskusja.
 7. Przegłosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Podjęcie uchwały o trybie wyborów.
 9. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie.
 11. Przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników.
 12. Ukonstytuowanie się wewnętrzne nowych władz.
 13. Wybór delegatów na zebrania wyższych szczebli.
 14. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 15. Przyjęcie uchwał i programu działania.
 16. Zamkniecie obrad.

Za Zarząd Koła Nowogard

      Eugeniusz Tworek