STATUT Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;
2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
3) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i
samorządowych;
5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;
6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków;
8) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
9) działanie na rzecz:

 • osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
 • osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr
  122, poz. 1143, z późn. zm.);
 • niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
 • innych osób społecznie wykluczonych a niewskazanych powyżej;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
  rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
  narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • równych praw kobiet i mężczyzn;
 • osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
  nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
  Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
  obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
  społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom, w tym problemom alkoholowym i patologiom społecznym;
 • organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej;
  10) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych poprzez popularyzację kultury fizycznej,
  popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
  11) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia;
  12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia;
  13) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego;
  14) walka z nadwagą i otyłością;
  15) występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na
  cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństwa.2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) działania nieodpłatne pożytku publicznego, takie jak:
  a) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków;
  b) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków;
  c) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia;
  d) inicjowanie i wspieranie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Diabetyka;
  e) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;
  f) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla diabetyków i wolontariuszy;
  g) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
  h) prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu;
  i) udzielanie diabetykom pomocy materialnej i sprzętowej;
  j) prowadzenie poradnictwa prawnego;
  k) prowadzenie badań poziomu cukru we krwi przy organizacji lokalnych imprez masowych, akcji prozdrowotnych lub
  innych spotkań;
  2) działania odpłatne pożytku publicznego, takie jak:
  a) organizowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych;
  b) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;
  c) organizowanie zajęć i wycieczek integracyjnych;
  d) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
  e) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków;
  f) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków;
  g) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla diabetyków i wolontariuszy;
  h) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla pedagogów szkolnych, pielęgniarek,
  pracowników pomocy społecznej i innych grup zawodowych.
 1. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z:
  1) władzami rządowymi i samorządowymi;
  2) organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych;
  3) mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi.
  Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
  rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *