OGŁOSZENIE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW KOŁA NOWOGARD
11 maja 2015, godz. 15:30
w Centrum Edukacji  i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie
 przy  ul. Wojska Polskiego 3  (sala 107)

W przypadku braku wymaganej statutowo, ilości członków potrzebnych do rozpoczęcia zebrania, nastąpi powołanie zebrania w drugim terminie 11 maja 2015 roku o godz 15:45

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PSD (Prezes Eugeniusz Tworek).
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad  (Prezes Eugeniusz Tworek).
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania (Przewodniczący Obrad)
 4. Powołanie członków Komisji: Mandatowo-Wyborczej, Uchwał i Wniosków.(Przewodniczący Obrad).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 1999 – 2015 (Prezes Eugeniusz Tworek).
 6. Dyskusja.
 7. Przegłosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Podjecie uchwały o trybie wyborów.
 9. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów.
 10. Głosowanie.
 11. Przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników.
 12. Ukonstytuowanie się wewnętrzne nowych władz.
 13. Wybór delegatów na zebrania wyższych szczebli.
 14. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 15. Przyjęcie uchwał i programu działania.
 16. Zamkniecie obrad.

Za Zarząd Koła Nowogard
      Eugeniusz Tworek