Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie 2013

5 października 2013 r. w Nowogardzkim Domu Kultury pod hasłem „Cukrzyca: chrońmy naszą  przyszłość” odbyły się Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą  w Nowogardzie. Na obchodach gościliśmy między innymi: Członka Zarządu Wojewódzkiego PSD w Szczecinie, Prezesa Oddziału Powiatowego PSD w Policach Panią Irenę Kulewską, przedstawicieli  struktur Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrza  Nowogardu Pana Roberta Czaplę, lekarza prowadzącego „Nowogardzką Szkołę Cukrzycy” Panią dr Marzenę Kargul, Pana Kazimierza Lembasa dyrektora  Samodzielnego Publicznego Szpitala  Rejonowego w Nowogardzie, Pana Jerzego Jabłońskiego dyrektora Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Nowogardzie, Panią Lidię Bogus prezes Fundacji Zdrowie w Nowogardzie, kierownika Apteki Niebieskiej w Nowogardzie Apteki przyjaznej diabetykom Panią Małgorzatę Kędziora, przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Gminy Nowogard, Panią Olgę Dankiewicz oraz Pana Huberta  Majsnerskiego przedstawicieli firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG. Pana Łukasza Kuberackiego przedstawiciela firmy Bayer, Pana Łukasza Janickiego z firmy Dea-Med, przedstawicieli miejscowych mediów z Dziennika Nowogardzkiego Pana Jarosława Bzowego, oraz Wiadomości Samorządowych Pana Piotra Suchego. Po przywitaniu przybyłych gości, prezes P.S.D. koła Nowogard Eugeniusz Tworek  mówił o potrzebie wzrostu świadomości w społeczeństwie na temat przyczyn, objawów, sposobów leczenia i powikłań związanych z cukrzycą oraz przedstawił problemy, z którymi chorzy na cukrzycę spotykają się w naszym kraju. Następnie głos zabrał burmistrz Nowogardu, który w bardzo przychylnych słowach mówił o nowogardzkim kole diabetyków oraz o znaczeniu nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”.

Na wniosek PSD Koła Nowogard za szczególne za zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienia szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzycę w Polsce Zarząd Krajowy PSD w Bydgoszczy nadał dyplom uznania:
Pani dr Marzenie Kargul lekarzowi prowadzącemu Nowogardzką Szkołę Cukrzycy
Pani Marii Skowrońskiej, v-ce Prezesowi PSD Koła Nowogard
Pani Mirosławie Kowalczyk, sekretarzowi PSD Koła Nowogard
Pani Bożenie Szajkowskiej, skarbnikowi PSD Koła Nowogard
Pani Wiolecie Zięciak, członkowi Zarządu PSD Koła Nowogard
Panu Stanisławowi Wiśniewskiemu, członkowi Zarządu PSD Koła Nowogard

Na wniosek PSD Koła Nowogard za szczególne za zasługi w rozwoju stowarzyszenia oraz niesienia szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzycę w Polsce Zarząd Wojewódzki  PSD w Szczecinie nadał dyplom uznania:
Panu Kazimierzowi  Lembasowi, dyrektorowi  Samodzielnego Publicznego   Szpitala  Rejonowego w Nowogardzie.
Panu Jerzemu Jabłońskiemu, dyrektorowi Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Nowogardzie. Pani Magdalenie Rogojsza, sekretarzowi Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Pani Małgorzacie Kędziora, kierownikowi Apteki Niebieskiej Mediq.
Pani Monice Bielej, mgr pielęgniarstwa.
Panu Janowi Dżugała, członkowi PSD Koła Nowogard.
Pani Marii Kwiatkowskiej, członkowi PSD Koła Nowogard.
Pani Urszuli Józefiak, członkowi PSD Koła Nowogard.
Pani Krystynie Bzowej, członkowi PSD Koła Nowogard.
Zarząd PSD Koła Nowogard za szczególne zaangażowanie w prace Koła Nowogard oraz niesioną pomoc Stowarzyszeniu uhonorował wyróżnieniami:
Pracowników Nowogardzkiego Domu Kultury.
Pana Łukasza Kuberackiego z firmy Bayer.
Panią Barbarę Źróbek Instruktora Nowogardzkiego Domu Kultury.
Panią Bożenę Nyk członka PSD Koła Nowogard.
Panią Ewę Maciejczyk członka PSD Koła Nowogard.
Panią Józefę Szaryk członka PSD Koła Nowogard.
Panią Karolinę Tworek członka PSD Koła Nowogard.

W dalszej części obchodów wystąpili:
Lekarz prowadzący Nowogardzką Szkołę Cukrzycy Pani dr Marzenę Kargul, która omówiła „Rolę edukacji w walce z cukrzycą w tym „Szkoły Cukrzycy”.
Pan Łukasza Kuberacki przeprowadził prezentację firmy Bayer oraz omówi „Samokontrolę glikemii – kiedy i po co mierzymy cukier?”
Pana Hubert Majsnerski zapoznał zebranych z ofertą firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG oraz omówił „Profilaktykę i leczenie komplikacji cukrzycowych”
Pan Łukasz Janicki z firmy Dea-Med. zaprezentował sprzęt firmy Casada oraz omówił rolę masaży w codziennej rehabilitacji.

W trakcie obchodów Pan Łukasz Kuberacki z firmy Bayer wspólnie z Panią Grażyną Luter oraz Panią Małgorzatą Korpa pielęgniarkami przychodni przyszpitalnej samodzielnego publicznego szpitala  rejonowego w Nowogardzie  prowadzili badania przesiewowe w kierunku cukrzycy.
Pani Olgę Dankiewicz oraz Pana Huberta  Majsnerski z  firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG prowadzili badania w kierunku stopy cukrzycowej.
Pan Łukasz Janicki z firmy Dea-Med prowadził maże na sprzęcie firmy Casada

Całość obchodów urozmaicona została występami solistów i zespołów  z Nowogardzkiego Domu Kultury.  Na zakończenie obchodów można było spróbować specjałów dietetycznych przygotowanych własnoręcznie w znacznej części przez członków PSD Koła Nowogard
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie składa bardzo serdeczne podziękowanie mieszkańcom Gminy Nowogard oraz wszystkim gościom za udział  w Gminnych Obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Szczególnie gorące podziękowania składamy :
Pani dr Marzenie Kargul za wygłoszony wykład.
Panu Łukaszowi Kuberackiemu za wykład  oraz badania przesiewowe w kierunku cukrzycy.
Pani  Grażynie Luter za przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy.
Pani Małgorzacie Korpa za przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy.
Panu Hubertowi Majsnerskiemu za wykład  oraz badania w kierunku stopy cukrzycowej.
Pani Oldze Dankiewicz za badania w kierunku stopy cukrzycowej.
Panu Łukaszowi Janickiemu  za wykład oraz udostępnienie sprzętu masującego dla uczestników obchodów.
Pani Anecie Drążewskiej dyrektorowi Nowogardzkiego Domu Kultury  za pomoc  w zorganizowaniu  obchodów.
Pani Barbarze Źróbek instruktorowi śpiewu ARA, tańca oraz działalności podstawowej w Nowogardzkim Domu Kultury za przygotowanie i prowadzenie części artystycznej obchodów, oraz za pomoc w prowadzeniu obchodów.
Wszystkim pracownikom Nowogardzkiego Domu Kultury, którzy uczestniczyli czynnie w przygotowaniu oraz obsłudze obchodów.   
Członkom PSD Koła Nowogard, którzy włączyli się w przygotowanie poczęstunku.
Burmistrzowi Nowogardu za objęcie obchodów honorowym patronatem.
Dziennikowi Nowogardzkiemu za objęcie obchodów patronatem medialnym.
Portalowi internatowemu wNoiwogardzie za objęcie obchodów patronatem medialnym.
Wiadomościom Samorządowym za publikacje związane z obchodami.
Wszystkim, którzy włączyli się czynnie w organizację i prowadzenie obchodów.

Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzkiej są wspierane przez Urząd Miejski w Nowogardzie. www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD
Koła Nowogard