Cele Stowarzyszenia

Celem działania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest:
1) opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji,
2) dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej,
3) poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie,
4) integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie,
5) tworzenie prężnych struktur Stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy,
6) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku – chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych,
7) wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami,
8) zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań Stowarzyszenia,
9) inspirowanie kandydatur członków i sympatyków Stowarzyszenia do jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów administracji terenowej i samorządu terytorialnego oraz egzekwowanie – po ich wyborze do tych organów – aktywnej działalności na rzecz chorych.

Wymienione cele Polskie Stowarzyszenie Diabetyków realizuje poprzez:
1) inicjatywy legislacyjne oraz inspirowanie zmian w systemie prawnym w zakresie zahamowania tendencji wzrostowych cen na leki ratujące życie, jak insuliny, doustne leki hipoglikemizujące i inne preparaty stosowane w cukrzycy i jej powikłaniach oraz sprzętu do samokontroli i iniekcji,
2) inicjowanie i udział w tworzeniu placówek opieki diabetologicznej, w tym punktów wczesnego wykrywania cukrzycy, wspieranie dzialań na rzecz rozbudowy i modernizacji bazy sanatoryjno – uzdrowiskowej,
3) współpracę z Ministerstwem Zdrowia i podległymi mu strukturami organizacyjnymi w zakresie poprawy lecznictwa diabetotogicznego i rehabilitacyjnego,
4) współpracę na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie działania,
5) opracowanie i przedkładanie Zarządowi Głównemu oraz właściwym organom administracyjnym i samorządowym analiz i wniosków o sytuacji zdrowotnej i możliwościach leczniczych oraz niezbędnej pomocy powyższych organów dla chorych najuboższych, dzieci i młodzieży,
6) bieżące analizowanie warunków zdrowotnych, socjalno-bytowych i możliwości leczniczych osób określonych w J7564 7 pkt 6,
7) organizację nowych i rozbudowę istniejących ogniw Stowarzyszenia w nowej strukturze administracyjnej, zwłaszcza w powiatach i gminach, gdzie ich do tej pory nie ma,
8) tworzenie i gromadzenie w miarę możliwości funduszy na cele rehabilitacyjne, socjalne i organizacyjne Stowarzyszenia,
9) organizację uroczystości związanych ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą, Targami Diabetologicznymi oraz z okazji jubileuszów poszczególnych ogniw Stowarzyszenia,
10) wykorzystanie własnych wydawnictw oraz innych dostępnych środków masowego przekazu do działaności edukacyjnej oraz informowania społeczeństwa o problemach cukrzycy i działności Stowarzyszenia,
11) udzielanie pomocy i doradztwa prawno-ekonomicznego członkom Stowarzyszenia,
12) kształtowanie postaw prospołecznych, a nawet patriotycznych, zwłaszcza wśród młodzieży oraz szacunku dla osób starszych, pamięci do tradycji i wysiłku w budowaniu Stowarzyszenia,
13) umacnianie więzi koleżeńskich w środowisku diabetyków, zwłaszcza na poziomie Kół – integrując strukturę Stowarzyszenia,
14) organizowanie turnusów edukacyjno – rehabilitacyjnych dla chorych dorosłych i dzieci oraz wypoczynku wakacyjnego ich rodzin,
15) wspieranie lokalnych działań edukacyjnych, samopomocowych, kuluralnych – służących integracji środowiska.