2019-02-22 – WALNE KOŁA NOWOGARD

W dniu 22 lutego 2019 roku odbyło się w kole Nowogard Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Po  powołaniu  Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,  która  stwierdziła  prawomocność  Zebrania,  Walne  zebranie  członków  koła  PSD  Nowogard  przyjęło  proponowany porządek obrad i zatwierdziło przedłożony  regulamin  prowadzenia  obrad. Po  złożeniu przez ustępujący zarząd koła sprawozdania z działalności za lata 2015 -2018 i przeprowadzonej dyskusji nad sprawozdaniem Walne Zebranie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu zarządowi. Po podjęciu decyzji o formie wybory władz i organów koła oraz ustaleniu ich składu liczbowego przystąpiono do powołania niezbędnych komisji do przeprowadzenia wyborów Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału Zachodniopomorskiego PSD.

Do Zarządu PSD Koła Nowogard zostali wybrani: Eugeniusz Tworek, Stanisław Wiśniewski, Mirosława Kowalczyk, Bożena Szajkowska, Janina Lelowska, Barbara Pawlak, Stefania Lewandowska, Elżbieta Kowalska.

Do Komisji Rewizyjnej PSD koła Nowogard zostali wybrani: Eugeniusz Butryn, Krystyna Bzowa, Jadwiga Maknia.

Delegatami na Walne Oddziału Zachodniopomorskiego PSD zostali wybrani: Eugeniusz Tworek, Bożena Niedbał, Stanisław Wiśniewski, Bożena Szajkowska, Eugeniusz Butryn.

Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu, dyskusji oraz rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na walnym zebraniu członków koła Nowogard wniosła pod głosowanie uchwałę w sprawie podjęcia działań w kierunku uzyskania osobowości prawnej przez koło Nowogard. Po przyjęciu uchwał nastąpiło zamkniecie posiedzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków PSD Koła Nowogard

        Eugeniusz Tworek
           Prezes PSD
             Oddziału
    Zachodniopomorskiego